top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Masca s. r. o.

Korešpondenčná adresa:

Tehelná 502/37

045 01 Moldava nad Bodvou

Slovensko

mascasro@gmail.com

bartokcsongorfilm@gmail.com

www.bartokcsongorfilm.com

IČ DPH - SK2121073845

 

CHARAKTER SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

 • Inventarizačné údaje  (napr. mená, adresy)

 • Kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla)

 • Obsahové údaje (napr. zadávania textu, fotografie, videá)

 • Užívateľské údaje (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, prístupové časy)

 • Meta / komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy)

 

ÚČEL SPRACOVANIA

 • Sprístupnenie online ponuky, jej funkcií a obsahu

 • Odpovedanie na dopyty a komunikácia s používateľmi

 • Plnenie objednávok

 • Bezpečnostné opatrenia

 • Meranie dosahu / marketing

 

AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich oznámite. Napríklad tak, že ich zadáte do kontaktného formulára. Ďalšie údaje zapíše náš informačný systém automaticky pri návšteve webovej stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas otvorenia stránky). Tieto údaje sa zapisujú automaticky pri návšteve našej webovej stránky.

 

NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Časť údajov sa získava na zabezpečenie bezchybného fungovania webovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu správania používateľov.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S VAŠIMI ÚDAJMI?

Máte právo na bezplatné získanie informácií o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Ďalej máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V súvislosti s otázkami o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom uvedenej adresy. Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom úrade.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V súlade s čl. 32 GDPR, so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť údajov kontrolou fyzického prístupu k údajom; ako aj prístup, vstup, preposielanie, zabezpečenie ich dostupnosti a ich oddelenie. Ďalej sme stanovili postupy, ktoré zabezpečujú uplatňovanie práv dotknutých osôb, ich vymazanie a v prípade rizikovej situácie sa na ne bude reagovať. Ďalej uvažujeme o ochrane osobných údajov pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadami ochrany údajov prostredníctvom technologického návrhu a predvoleného nastavenia vhodného pre ochranu údajov (čl. 25 GDPR).

 

SPOLUPRÁCI SO SPRACOVATEĽMI A TRETÍMI STRANAMI

Ak v rámci spracovania údajov odovzdávame údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv alebo tretím stranám), alebo im inak poskytneme prístup k údajom, bude sa to robiť len na základe zákonného povolenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám podľa požiadaviek poskytovateľov platobných služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR nevyhnutný), alebo v prípade že ste s tým súhlasili, alebo na základe právnej povinnosti či na základe našich legitímnych záujmov (napr. používanie agentov, webhostingov atď.) Ak poveríme tretie strany, aby spracúvali údaje na základe tzv. zmluvy o spracovaní zmlúv, koná sa to na základe článku 28 GDPR.  Pozrite si tiež časť „Hosting“ v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

 

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Ak spracovávame údaje v tretej krajine (t.j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo v súvislosti s používaním služieb tretích strán alebo sprístupnením alebo prenosom údajov tretím stranám, bude to možné iba vtedy, ak je to na základe Vášho súhlasu, na základe právneho záväzku, alebo na základe našich oprávnených záujmov plniť naše (pred) zmluvné záväzky. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracovávame alebo necháme údaje spracovávať v tretej krajine len v prípade, ak sú osobitné podmienky článku 44 a nasledujúcich (GDPR) splnené. Znamená to napríklad, že spracovanie sa uskutočňuje na základe osobitných záruk, ako je oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov EU.

 

COOKIES

Niektoré z webových stránok používajú tzv. cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. „prechodné/dočasné cookies“. Po Vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookies zostávajú uložené vo Vašom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

 

V cookies sú uložené a prenášané nasledujúce údaje:

 • Jazykové nastavenia

 • Prihlasovacie údaje

 • Frekvencia zobrazenia stránky

 • Používanie funkcií webových stránok

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookies, a povoliť súbory cookies iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookies v určitých prípadoch alebo všeobecne, alebo aktivovať automatické vymazanie súborov cookies po zatvorení prehľadávača. Ak sú súbory cookies deaktivované, môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

 

LOGOVACIE SÚBORY

Poskytovateľ webových stránok získava a automaticky ukladá informácie v tzv. logovacích súboroch, ktoré nám váš prehliadač posiela automaticky. Patria medzi ne:

 • Typ a verzia prehliadača

 • Používaný operačný systém

 • Referenčná URL adresa

 • Názov hostu počítača, z ktorého sa vstupuje na stránku

 • Čas žiadosti servera

Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnym osobám. Nevykonáva sa žiadne spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného použitia.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak nám pošlete dopyt cez kontaktný formulár, Vaše údaje z formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budeme uchovávať z dôvodu spracovania žiadosti a pre prípad následných otázok.

 Tieto údaje neposkytneme ďalej bez Vášho súhlasu.

Tieto zahŕňajú:

 • Informácie o type Vášho prehliadača a použitej verzii

 • Informácie o Vašom operačnom systéme

 • Dátum a čas Vášho prístupu

 • Webové stránky, z ktorých Váš systém prešiel na našu webovú stránku

 • Webové stránky, ku ktorým Váš systém pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky

 • Vaša IP adresa

 

GOOGLE ANALYTICTS

Tento web využíva funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa tzv. súbory cookies.  Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky.

Informácie získané na základe súborov cookies o používaní tejto webovej stránky sú napríklad:

 • Typ a verzia prehliadača

 • Používaný operačný systém

 • URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),

 • Čas a krajina požiadavky servera

sú prenášané na server firmy Google Inc. v USA, kde budú uložené.

 

PODANIE NÁMIETKY PROTI ZÍSKAVANIU ÚDAJOV

Získaniu vašich údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni získaniu údajov pri Vašej budúcej návšteve: Deaktivovať Google Analytics.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

GOOGLE ANALYTICS A DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tento web využíva funkciu „demografická charakteristika“ od Google Analytics. Vďaka tomu je možné vypracovať správy obsahujúce informácie o veku, pohlaví či záujmoch návštevníkov stránky. Údaje pochádzajú z reklamy Google orientovanej na záujemcov a tiež z údajov o návšteve od tretích poskytovateľov. Tieto údaje nemožno priradiť k určitej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení reklamy vo Vašom účte Google alebo všeobecne zakázať získavanie Vašich údajov zo strany Google Analytics podľa bodu „Podanie námietky proti získavaniu údajov“.

 

INSTAGRAM

Funkcie služby Instagram sú integrované na našom webe. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásený/-á do svojho účtu na Instagrame, kliknutím na tlačidlo Instagram môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom na Instagrame. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť návštevu našej webovej stránky k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov, ani o ich použití spoločnosťou Instagram.

Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

PRÁVO NA INFORMÁCIE, VYMAZANIE, BLOKOVANIE

Máte právo na bezplatné získanie informácií o Vašich uložených osobných údajoch, o ich pôvode, príjemcovi a účele spracovania, ako aj právo tieto údaje kedykoľvek opraviť, zablokovať alebo vymazať. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese.

bottom of page